แลก abcpoint โอน abcpoint

1

Point = Baht

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ abc Payment

 1. ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครขอใช้บริการตามขั้นตอนและวิธีการของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนผ่านทางช่องทางการให้บริการตามที่บริษัทกำหนดไว้
 2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติ และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะประกาศกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ที่บริษัทจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่า หากมีการทำรายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าวนั้น
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทำรายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ
 5. ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ รวมทั้งการทำธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่บริษัทอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า
 6. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติ และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/ หรือที่จะมีประกาศกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าที่ บริษัทจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
 7. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ตามอัตราที่บริษัทกำหนดเรียกเก็บ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัท ขอยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการดังกล่าว ในระหว่างการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันนี้ จนกว่า บริษัท จะประกาศการเปลี่ยนแปลง
 8. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการต่างๆ นี้ บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือชำระค่าสินค้า/บริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงไม่ต้องรับประกันคุณภาพของสินค้า และบริการดังกล่าว หากมีปัญหากับการใช้สินค้า/บริการ หรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการของสินค้า/บริการนั้นๆ เอง
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ สำหรับ
  • ใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล
  • ใบแจ้งหนี้โทรศัพท์พื้นฐานของทรูที่ถูกระงับการให้บริการและมีค่าธรรมเนียมต่อสายสัญญาณ
  • ใบแจ้งหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ และชำระเกินกำหนด สำหรับค่าสาธารณูปโภค
  • การชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้เพียงบางส่วน สำหรับค่าสาธารณูปโภค
 10. บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
 11. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่า จำนวน Point ในบัญชีของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอ หรือบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการถูกระงับ หรือถูกยกเลิกการใช้บริการ และ/หรือค่าบริการอันเกี่ยวเนื่องจากการใช้บริการ หรือจำนวน Point ค่าสินค้าและ/บริการเกินกว่าวงเงินที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับผู้ใช้บริการในครั้งหนึ่งครั้งใด บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นๆ ได้
 12. ผู้ใช้บริการไม่สามารถซื้อ Point เก็บไว้ที่ abcpoint ได้ (ยกเว้นทางบริษัท ได้ใบอนุญาต e-Money แล้วเท่านั้น)
 13. ผู้ใช้บริการสามารถโอน Point จากทุกแหล่งที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท เพื่อโอน Point มารวมที่ abcpoint ที่เดียวได้
 14. Point ที่โอนมาที่ abcpoint ไม่มีวันหมดอายุ
 15. ผู้ใช้บริการสามารถโอน Point ระหว่างเพื่อนสมาชิก abcpoint ด้วยกันได้
 16. Point ที่โอนมาที่ abcpoint แล้ว ไม่สามารถโอนกลับไปยังต้นสังกัดได้ ยกเว้นการโอนระหว่างเพื่อนสมาชิก abcpoint
 17. Point ที่โอนมาที่ abcpoint ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 18. ผู้ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลด Application ของบริษัท เรียบร้อยแล้ว
 19. ในกรณีที่ลูกค้าได้ชำระค่าสินค้า/บริการเสร็จสิ้นแล้ว หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบขัดข้องใดๆ ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดดังกล่าวนี้ ทางบริษัทฯ หรือ Biller จะเป็นผู้รับผิดชอบกรณีดังกล่าวเอง
 20. บริษัท จะส่งอีเมลแจ้งยืนยันการชำระค่าสินค้า/บริการให้แก่ผู้ใช้บริการตามอีเมลที่ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิก
 21. ใบเสร็จรับเงินค่าบริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ทาง Biller จะเป็นผู้ออกใบเสร็จและส่งใบเสร็จให้ผู้ใช้บริการตามหน้าบิลใบแจ้งหนี้ของทาง Biller
 22. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการของการใช้บริการของตน ในเวลาทำการ 9:00 – 18:00 น. โดยติดต่อผ่าน Call Center หมายเลข 02-656-0189-92 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนดไว้
 23. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า